Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

Klikni na obrázek

Obrazek

Sbor dobrovolných hasičů

.

Roveň

 

            Vážení spoluobčané, představujeme Vám touto cestou náš sbor dobrovolných hasičů. V průběhu stodvacetileté historie se událo mnohé a  na činnosti našeho sboru se  podílelo mnoho místních občanů. V této publikaci však nelze popsat celou, i když velmi zajímavou historii našeho spolku. Chceme tímto především vyjádřit velký dík všem, kteří se v průběhu let na činnosti sboru aktivně podíleli nebo ho finančně podporovali.

            Nejdříve Vám přiblížíme okolnosti, které vedly k samotnému vzniku sboru, pak se budeme věnovat dění za posledních zhruba 40 let a nakonec Vás seznámíme se současným stavem Sboru dobrovolných hasičů Roveň.

Výbor SDH Roveň

Zakládání dobrovolných hasičských spolků v Čechách

 

     Od pradávna byl oheň pro zajištění lidského života neodmyslitelnou součástí. Když se však vymknul kontrole, napáchal vždy veliké škody a často způsobil i ztrátu lidského života. Proto byly již od 14. století vydávány směrnice, při jejichž dodržení měl být omezen vznik požáru. Další mezník v boji s ohněm náleží do doby vlády Marie Terezie. Roku 1755 vešel v platnost patent, kterým byl vydán „Řád pro hašení ohně pro země Koruny české.“ Zde je mimo jiné nařízeno: jak vyhlašovat poplach v případě požáru a kdo se musí podílet na hašení. Hašení ohně podle tohoto řádu je věcí veřejnou, nezbytnou nutností je sousedská výpomoc a je nařízeno, že při hašení každého ohně v obci musí účinkovat vždy alespoň jeden obyvatel z každého stavení. V roce 1864 byl založen první dobrovolný hasičský sbor ve Velvarech. Po roce 1867, kdy byl vydán c.k. spolkový zákon o právě spolčovacím, který umožňoval zakládat politické a dělnické spolky, nastává rozmach v zakládání dobrovolných hasičských sborů v Čechách. Při hašení ohně již nemusí v takové míře účinkovat obyvatelé obcí, kteří navíc nejsou pro toto vybaveni a vycvičeni. Při požárech zasahují a hasební práce řídí především členové sborů dobrovolných hasičů obcí, kteří jsou zpravidla dobře vybaveni, vystrojeni a řádně secvičeni.

 

Události, které předcházely založení našeho spolku

 

     Slavné obecní zástupitelství v obci Rovni uvažovalo již ve schůzi své dne 26. února 1883, že dosaváde není v obci pro případ vzniknutí požáru téměř žádného náčiní hasičského a následkem toho, že majetek i život lidský v podobném případu jest ohrožen, a usneslo se, že tu třeba náležitých kroků činiti, aby ve příčině této spatření se stalo. Zároveň ale uvažováno, že by náklad na zřízení takového náčiní na obec samu značným byl a usneseno proto požádati sousední obce Peklo a Dlouhou Ves, by společným nákladem řádná čtyřkolová stříkačka opatřena byla. Zástupitelství dotyčných obcí však k návrhu tomu nepřistoupila.

            Když na to vypukl v Jahodově u Otomara Vyskočila požár, ku kterému dostavili se c.k. četníci z Rychnova, záležitost výše uvedená vzala jiný obrat. Tito udali okresn. hejtmanství, že při dotyčném požáru žádného hasičského náčiní neshledali. Slavné c.k. okresní hejtmanství podalo zprávu tu k vysokému výboru zemskému a tento nařídil okresnímu výboru za příčinou tou s obecním představenstvem vyšetřování. Obecní zástupitelstvo uvedlo v omluvě nahoře uvedené své usnesení, načež byla představenstva všech tří obcí k okresn. výboru k výslechu předvolána a k takovémuto zařízení čtyřkolové stříkačky vybídnuta. Jelikož se obecní zástupitelstva obcí Pekla a Dlouhé Vsi i tuto proti společnému podobnému opatření vyslovila a dodala, že raději sama svým nákladem hasičské náčiní si opatří, vidělo se i zdejší obecní zástupitelstvo nuceným též na svůj náklad hasičské náčiní si zaříditi.

            I usneslo se na tom, aby se pro obec Roveň dvě a pro obec Jahodov pak jedna ruční stříkačka zřídila, o čemž podáno oznámení okresn. výboru. Okresní výbor ale neuznal za vyhovující tato opatření místní potřebě a nařídil výnosem ze dne 2.října 1886, by v obci dvě přenosné aneb toho druhu převozné zařízeny byly. Toho času zasedali v obecním zástupitelství následující pp.: Čeněk Kosek, starosta, Václav Krsek, Jan Preclík, Jan Netík radní, Jan Svoboda říd. učitel, Frant. Vyskočil, Frant. Veverka, Jan Veverka, Rudolf  Preclík, výborové. I objednána tudíž pro spojené obce Roveň – Jahodov vedle usnesení ze dne 17. října 1886 dvoukolová stříkačka s úpravou na potah jednoho koně, spolu s nápisem „Spojené obce Roveň – Jahodov“, dále se 100 m hadic, se 4 m ssavic, s 20ti košíky, taktéž číslovanými, jakož i s ruční stříkačkou (prozatímní výpomoc obci Jahodově) u firmy Frant. Smekala vdovy v Čechách u Olomouce nákladem 500 zl. na tříletou splátku. I dodáno jmenované 29. listopadu 1886.

            Opatření tohoto, pro obce zdejší velice potřebného náčiní, setkalo se však s tuhým odporem občanů Jahodovských a i některých občanů obce Rovně. Počet ten činil většinu veškerého obyvatelstva. Těmito podána stížnost k sl. c.k. okresnímu hejtmanství spolu se žádostí aby – ono v předu uvedené usnesení obecního zástupitelství zrušilo z důvodů, že spojené obce Roveň – Jahodov nečítají 100 čísel domovních. Okresní hejtmanství nevyhovělo žádosti této z důvodu, že obec čítající 100 dom. čísel jest nucena k zařízení čtyřkolové stříkačky, nejedná však obecní zástupitelství proti zákonu když i v obci pod zmíněný počet čísel takovou zařídí.

            Nově zařízeného hasícího náčiní užito poprvé při požáru chalupy č. 16 v Rovni, patřící Teresii Kubíčkové, v krátké době na to opět při požáru stavení Frant. Čižinského v Dlouhé Vsi, na takzvaných „Končinách“.

 

Založení spolku

 

     Po té činěny kroky obecním zástupitelstvím ku založení spolku hasičského. Na provolání obecn. starosty ze dne 14. prosince 1886 přihlásilo se 22 členů ke spolku. Zvolený komitét skládající se z pp. Čeňka Koska starosty, Aloise Chlumeckého lesního, Frant. Vyskočila radního a Jana Svobody řídícího učitele, opracoval stanovy a předložil je ku schválení. Po schválení těchž dne 3. června 1887. Vykonána volba správního výboru dne 3.července 1887 v hostinci p. Jana Veverky v Rovni. //Protože zvolený velitel p. Alois Chlumecký a jednatel p. Josef Krsek rezignovali na své funkce z ohledu na své představené, byly stanoveny doplňovací volby na 10. července 1887. Po těchto volbách se vedení sboru skládalo z následujících hodnostářů// : velitelem p. Jan Netík, podvelitel p. Josef Novotný, jednatel p. Alois Chlumecký, zbrojník p. Jan Veverka, pokladník p. Jan Svoboda říd. učitel, výborové pp. Karel Trojna a Frant. Pavel, náhradníkem p. Frant. Hrobař. Dále se sbor sestával z 16ti členů činných a 19ti členů přispívajících.   

     Po sestavení správního výboru spolkového rozvinul sbor samostatnou činnost svou tím, že praktickým cvičením hleděl se způsobilejším státi v konání své povinnosti, kterou dobrovolně na sebe přijal. První základ k tomu, na žádost p. podvelitele, položil p. Blažek, bývalý to velitel hasičského sboru v Záchlumi, který sem do Rovně po několik neděl (neboť sbor se pouze v neděli cvičil) docházel. Další pak secvičení převzal p. Alois Chlumecký. Dokud potřebného nářadí hasičského nebylo, cvičil se sbor pouze se strojem a řadově. Členstvo zřídilo si na své útraty cvičební režný stejnokroj.

 

Výňatek ze stanov

1)      Jméno a heslo. Spolek dobrovolných hasičů má jméno: „Sbor dobrovolných hasičů spojených obcí Roveň – Jahodov“ s heslem : „ Mužně a svorně bližním ku pomoci!“.

2)      Účel. Účelem a úkolem dobrovol. hasičů spojených obcí Roveň – Jahodova jest: společným cvičením v oboru hasičském domáhati se umění v pádu vzniklého ohně v Rovni a Jahodově a v jejich okolí, život a jmění svých spoluobčanů rychlým a nejpřiměřenějším způsobem, z dobré vůle, bez nároků na jakou odměnu neb náhradu brániti a chrániti.

3)      Údové. Spolek se skládá ze čtvero údů a to: a) ze zakladatelů, b) z čestných,                  c) z činných a d) z podporovatelů.
a) Zakladatelem stane se ten člen, jenž jednou pro vždy nejméně 5 zl. najednou spolku darem  složí. b) Čestní údové jsou oni, kteří od valné hromady pro zvláštní zásluhy takovými jmenováni byli. c) Údem činným stane se ten, kdož pro sbor hasičů tělesně schopen jest, od velitele přijat byl a podmínkám stanov a řádu hasičskému se podrobil. d) Podporovatelem považován jest ten, kdo ročně nejméně 50 kr. a to půlletně předem do spolkové pokladny přispívá.

6)      Povinnosti údú. //mimo jiné//  Činní údové zavazují se ke cvičením na určité místo v čas se dostaviti a úlohu jim od představeného přidělenou ochotně převzíti. Nově přijatý činný úd slíbí rukou dáním a čestným slovem místo přísahy veliteli: Že chce k uhájení a ubránění ohně dle sil svých se vynasnažit, že chce vždy a všem zákonitým nařízením, jakož i rozkazům velitele v tom oboru bez odmluvy a bez odkladu se podrobiti,  že chce vždy zavedenému pořádku hasičskému bez výjímky poslušen býti, že chce vzájemně s druhými přívětivě a snášenlivě se podporovati a že podrobuje se všem trestům, které by mu za proviněnou nedbanlivost zákonem neb řádem hasičským uloženy byly.

7)      Údem přestává býti, kdo dobrovolně vystoupí a veliteli to oznámí, kdo příspěvek po uplynulém půlroku co úd podporující nezapravil, kdo proti těmto stanovám jedná a proto od výboru vyloučen jest. Z činných údů i ten, kdo třikrát po sobě bez důvodných příčin a řádné omluvy se nedostavil ku cvičení.

//Původní stanovy čítají 26 bodů a zabývají se předpisem k řízení sboru a výpisem činností jednotlivých funkcionářů sboru. Dále je  také důležitým dokumentem jednací řád valné hromady a výboru SDH, který čítá 32 bodů.//

Vstup do hasičské jednoty

            V roce 1888 přistoupil sbor za člena župní has. jednoty východních Čech, sídlem v Kostelci n./Orl. a přijat do svazku župního dne 8. července 1888 o župním sjezdu v Rychnově n./Kn.

 

Výměna stříkačky

 

            Úprava stříkačky dvoukolové na potah jednoho koně shledána za nezpůsobilou k zapřahání téhož, čímž členové sboru nuceni byli tutéž na místo požáru sami dopravovati. Z příčiny té a zvláště když uváženo, že by doprava takováto na Jahodov v některé době téměř nemožnou byla, pomýšleno na výměnu této za čtyřkolovou. V době, kdy právě dosavadní dvoukolová stříkačka  výrobní firmě zpět odeslána býti měla a za čtyřkolovou vyměněna, vyskytl se na onu kupec „Panská Habrová“, kteréž tato po svolení firmy se vším příslušenstvím prodána byla. Pro obce zdejší pak výše zmíněná čtyřkolová stříkačka od firmy F. Smekala vdovy v Čechách u Olomouce, dle cenníku obr. 8. čís. 64. průměr cylindru 95-110mm s měděným větrníkem a takovým též regulátorem se  120 m hadic, 6 m ssavic a příslušným ssacím košem, dodána byla dne 10. prosince 1889 za cenu 437 zl.

 

Vznik pamětní knihy

 

            V roce 1891 bylo rozhodnuto o pořízení pamětní knihy a k sestavení této zvolen čtyřčlenný komitét sestávající z pp. Jana Netíka podvelitele, Frant. Vyskočila člena obecn. zástupitelství, Jana Svobody říd. učitele a Frant. Krska jednatele sboru.

            V nové pamětní knize má být též pojat stručný životopisný nástin, v Pánu zesn. dobrodince sboru p. Jana Slaniny, strojníka z Petrohradu. Který odkázav v závěti své 25 zl. sboru dobrovol. hasičů zdejších, stal se takto dobrodincem sboru, začež sbor vedle toho, že zúčastnil se v plném počtu pohřbu jeho, věnuje mu tuto vzpomínku.

            Dne 8. října 1892 doprovodil sbor náš k hrobu pana Frant. Vyskočila, váženého občana a upřímného příznivce svého. Muž tento působil po více jak 20 roků, jako člen obecn. zástupitelstva, zasazoval se spolu s jinými členy obecního zástupitelství velmi vřele o zařízení hasičského náčiní a založení hasičského sboru. Byl po celých 6 let, pokud sbor stává, členem správního výboru, co zástupce obecn. výboru, zúčastňoval se velmi horlivě jednání jeho, příspívav tu, jako nejstarší a nejzkušenější, v pravdě trefnými návrhy k řešení jeho úkolů.

            // Kniha samotná byla založena v roce 1892//

 

Hasičská zbrojnice

 

            V roce 1891 odevzdáno sboru sl. obecním zástupitelstvím nově zařízené skladiště pro hasičské náčiní, za toto vzdán správním výborem, jménem sboru, nejvřelejší dík.

 

Činnost sboru

 

//Činnost sboru v době založení  se skládala z účinkování při požárech a to v Rovni a Jahodově, Dlouhé Vsi, Pekle, Rychnově, na Jamách,  Lupenici, Heloušce, Vamberku,  Merklovicích, Pohodlí, Dubím. Dále se činnost sboru sestávala  z každoročních cvičení praktických a   theoretických, zahradních zábav, pořádání plesů, pořádání divadelních představení,  účasti na církevních slavnostech a sjezdů hasičských žup.

            Například.// Dne 3. července 1892 odbýván XII. has. sjezd župy naši, v Rovni, společně se sborem dlouhoveským. Přítomno bylo na 24 sborů se 428 členy a sice: Borovnice, Borohrádek, Cuclava, Častolovice, Doudleby, Dlouhá Ves, Javornice, Kostelec nad Orlicí město, Kostelec nad Orlicí továrna Jos. Sejkory synů, Liberk, Lipovka, Lípa, Lukavice, Něm. Rybná, Týniště, Panská Habrová, Peklo, Potštýn, Roveň, Rychnov, Solnice, Slatina, Vamberk, Záměl.  Poznamenati jest, že sjezd tento byl ze všech dosavád konaných sjezdů župních nejčetněji zastoupen.

 

Stavba cvičiště

 

            //V roce 1894 bylo rozhodnuto o stavbě cvičiště a tato byla provedena.// Hlavním bodem všech úspěchův a zdárného působení sboru jest bez odporu řádné secvičení členstva, neb pravda dávno uznaná se novými případy stále dotvrzuje, že vycvičené síly, byť i malého hloučku mužů, zvyklých se říditi dle povelu svého náčelníka, obyčejně více dokáží, než sebe větší množství obecenstva necvičeného a různými směry působícího.

            Tu ale ozývaly se u nás stesky, že není ani místa ani budovy, kde by se cvičení prakticky mohly pořádati, i uznal správní výbor ve své schůzi z 29. 4. potřebu stavby cvičiště, ale uvažováno, kde vzíti potřebný náklad, jelikož pokladna sborová nebyla v stavu celé vydání krýti, ale tu se našli jednotliví příznivci sboru našeho, kteří buď darováním potřebného stavebního materiálu, svážením toho, jakož i jinou práci při stavbě zdarma konali, pak sl. obecní zástupitelství jež sboru laskavě poskytlo nejen obvyklé podpory v částce 15 zl. na rok 1894., ale i předběžné podpory 15 zl. na rok 1895., a tak společným úsilím podařilo se nákladnou cvičilnu v letošním roce postaviti, neboť mimo to činilo vydání ještě celkem 58 zl. 84 kr. Vlastní cena cvičiště se páčí na 84 zl. Všem příznivcům sboru našeho, kteří rozličným způsobem se přičinili o postavení této, vzdán vřelý dík.

            Dne 15.srpna pořádal sbor první veřejné cvičení na nově pořízené cvičilně, kterémuž přítomny byli bratrské sbory z Pekla (11 členů) a Dlouhé Vsi (13 členů), potom byl koncert v zahradě p. Jos. Krska čís. 15., večer pak společný obžinkový věneček v místnostech hostince p. Vanického v Rovni.

 

Dovětek zapsaný v pamětní knize v roce 1893

 

            Po všechen čas trvání sboru našeho panovala mezi členstvem bratrská svornosť a v pravdě utěšená jednomyslnosť, která zajisté umožnila nám, že jsme úkol dobrovolně na sebe přijatý se ctí vykonávati mohli.

            Zajisté pak žehnati můžeme také té šťastné okolnosti, že až posud všichni členové slavného obecního zástupitelství, se starostou panem Čeňkem Koskem v čele, osvědčili se jako výteční příznivci a ochráncové našeho sboru.

            Konečně pak gratulovati si můžeme, že ve sboru našem máme výborné velitelství, které v plné míře pochopilo úkol svůj a dovedlo u členstva získati si neobmezenou důvěru.

            Můžeme pak zajisté i v budoucnosti očekávati, že sbor setrvá na dráze, po které se zdarem kráčel po všecka léta svého trvání.

 

„ Pracujeme svorně a Bůh nám požehná!“

 

čerpáno z pamětní knihy SDH spojených obcí Roveň – Jahodov

t.č. zapsal vážený pan  Frant. V. Krsek - jednatel

 

Historie za posledních zhruba 40 let

 

            Po předchozích jednáních, která probíhala od roku 1966 a kterých se především zúčastňovali pánové J. Pavel, Z. Kerhart, V. Veverka st., L. Holubář, byla v letech 1967-71 vystavěna v rámci akce „Z”  nová hasičská zbrojnice. Na této stavbě pod vedením p. Pavla  a p. Bubna pracovali především členové MPS a někteří další příznivci sboru. Stavba hasičské zbrojnice byla dokončena v červnu  a 11.6. 1971 byla při této příležitosti svolána slavnostní členská schůze místního požárního sboru. Dále proběhlo 12.6. slavnostní otevření nové požární zbrojnice, obvodové kolo celostátní soutěže požárních družstev a večer v hostinci Jednoty na Rovni taneční zábava.

            K zásahům byly v té době využívány stříkačka PPS-8 a nákladní automobil Praga RN,  později Tatra 805 valník. P. Jiří Pavel kromě funkce velitele MPS Roveň v té době působil také ve funkci velitele okrsku a pravidelně připravoval námětová cvičení a soutěže, dále také působil jako preventista města Rychnova n. Kn. Sbor zaznamenával v těchto letech pod jeho vedením významné sportovní úspěchy v požárních soutěžích družstev žen a mužů, trenérem družstev byl p. F. Štěrba.  Mimo jiné jmenujme alespoň v roce 1972 účast na krajské soutěži v Novém Městě nad Metují,  v roce 1976  účast na krajské soutěži v Hradci Králové, nebo účast na okresní soutěži v Kostelci nad Orlicí v roce 1980, kde družstvo žen obsadilo celkově 1. místo.

            V roce 1976 byl zrušen místní národní výbor a v roce 1981 došlo ke sloučení naší obce s městem Rychnov n. Kn. Místní požární sbor i nadále fungoval za podpory města. Pro zásahovou činnost byl vybaven stříkačkou PPS-12 a automobilem DVS 8 Tatra 805 (toto vozidlo sloužilo původně u OVPÚ v Rychnově n. Kn. a poté bylo v užívání MPS v  Lipovce).

            Na konci 80. let se činnost sboru výrazně utlumila, zpravidla se členové účastnili jedné okrskové soutěže a každoročně byl pořádán hasičský bál v místním pohostinství. Zásahů  se zúčastňovali i nadále, převážně na Rovni a nejbližším okolí s dožívající osobní výstrojí i technickým vybavením. Při jednáních výboru byl také diskutován prodej jediného  vozidla T-805 z důvodu propadlé TK a  údajné nepotřebnosti, a to bez náhrady. Dále měla u SDH zůstat pouze přívěsná stříkačka PPS-12 pro připojení za traktor, tento návrh byl při výroční valné hromadě  zamítnut. Členové SDH provedli nezbytné opravy a provedení TK, čímž  bylo zachráněno naše jediné zásahové vozidlo. //Toto vozidlo sloužilo sboru ještě do roku 2003 jak při prováděných zásazích, tak při dopravě na soutěže v požárním sportu.//

            Po roce 1997, kdy byla požárním řádem města specifikována pouze jedna JPO, byl náš sbor odstaven od oficiálního provádění zásahové činnosti. Pomoc občanům při zásazích nadále probíhala pod hlavičkou  SDH, ale ne v souladu se souvisejícími předpisy.

 

            V průběhu roku 1999 začali členové SDH výrazněji pracovat na opravách techniky. Byly zakoupeny nové pracovní stejnokroje, elektrické kalové čerpadlo a starší motorová pila. Dále jsme se dovybavili  protichemickými obleky, dýchacími přístroji, další požární stříkačkou a přívěsnou elektrocentrálou,  která byla postupně zrekonstruována a vybavena osvětlovacím stožárem. Začala probíhat i školení a výcvik tzv. jednotky. Nákupy vybavení byly velmi finančně náročné, a proto se členové účastnili různých brigád, např.: stavby oplocenek, demolice staré haly, sběru starého železa atd. Velkým problémem také bylo rozdělení členů SDH na dva tábory,  jedni se více či méně podíleli na probíhajících změnách a vylepšování techniky, druzí tuto činnost považovali za zbytečnou a náš sbor zatěžující.

 

            V srpnu 2002, kdy Českou republiku postihly ničivé povodně, se několik let  práce rychle zúročilo. Náš sbor byl připraven k účinné pomoci. Po vyhlášení krizového stavu, za podpory města Rychnov nad Kněžnou a pod záštitou HZS ÚO RK jsme vyrazili na pomoc Praze s naším vozidlem DA 8 Tatra-805. Na místě jsme se ihned zapojili do likvidačních prací, nejdříve jsme pomohli p. Petru R. Manouškovi v jeho zvonařské dílně na Zbraslavi a poté dalším ve Zbraslavi, Lahovicích a Lahovičkách. Při tomto zásahu jsme spolupracovali se sbory dobrovolných hasičů z Dlouhé Vsi a Panské Habrové. Stará technika byla dobře připravena, ale každodenní nápor nevydržela PS-12. Jako náhradu jsme se rozhodli urychleně získat motorové kalové čerpadlo. Toto čerpadlo bylo zakoupeno výhradně ze sponzorských darů a bylo nasazeno při tomto zásahu.

Za naši pomoc při likvidaci následků této ničivé povodně jsme obdrželi děkovné listy od P.R. Manouška, od městské části Praha – Zbraslav a od hejtmana Královéhradeckého kraje ing. Pavla Bradíka.

            Na žádost našeho SDH, z iniciativy M. Kalouse a J. Durchánka, s platností od 1. července 2003, Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou po konzultaci s HZS ÚO RK rozšířil stávající jednotku sboru dobrovolných hasičů města JPO III o druhé výjezdové družstvo. Byli jsme vybaveni zásahovým vozidlem CAS 24 Š 706 RTHP. Od roku 2005 vešel v platnost nový požární řád města Rychnova nad Kněžnou. Výjezdové družstvo se průběžně vybavuje ochrannými prostředky, je prováděno pravidelné školení, výcvik a práce na vylepšování techniky.

            Protože prostory v naší hasičské zbrojnici jsou velmi stísněné a techniku, kterou disponujeme, nebylo kde skladovat, nabídl starosta sboru V. Veverka, jako dočasné řešení, možnost vystavět přístřešek na jeho pozemku. Tato možnost byla výborem přijata a společným úsilím byl tento postaven, tak je technika alespoň částečně chráněna před nepřízní počasí. Zároveň byla zahájena předběžná jednání s MěÚ v Rychnově n. Kn., který je majitelem hasičské zbrojnice, aby byla provedena její rekonstrukce a přístavba.

            Členové sboru v těchto letech nezaháleli ani v ostatních činnostech. Průběžně byla vylepšována, s omezenými možnostmi, naše hasičská zbrojnice, byla zvětšena klubovna a bylo přistavěno venkovní posezení. Na těchto pracích se podíleli členové SDH a FC. Materiál na tyto stavební úpravy byl částečně hrazen MěÚ a část materiálu věnovali místní občané.

             Došlo také ke zlepšení naší účasti a  výsledků v požárním sportu.  Soutěží se již od roku 2000 účastní i soutěžní družstvo žen a od roku 2005 druhé soutěžní družstvo mužů. Postupně je vylepšováno vybavení pro požární sport, byla opravena, převážně svépomocí, poškozená požární stříkačka z povodní a zakoupeno technické vybavení pro soutěže v požárním sportu. Od roku 2003 začal svou činnost oddíl mladých hasičů, který se účastní hry Plamen. V loňském roce dokonce mladí hasiči poprvé dosáhli na medailové příčky v konkurenci několika desítek družstev, když obsadili 3. místo při závodu požárnické všestrannosti v Černíkovicích. Naši členové se také pravidelně účastnili sportovních hasičských her okrsku č.1, které se skládají z následujících disciplín: bowling, běžecké lyžování, kuželky, cyklistika, branný závod, nohejbal, stolní tenis, házení na koš, petanque a případně volejbal. Těchto sportovních her jsme se účastnili vcelku úspěšně, meziročně jsme se umísťovali do třetího místa.

            Počátkem roku 2003 jsme oficiálně započali jednání s MěÚ o provedení rekonstrukce a přístavby místní hasičské zbrojnice a také šaten pro fotbalový klub. Tato stavební akce byla vedením MěÚ přislíbena. V roce 2005 nechal výbor SDH vypracovat studii připravované stavby, která byla dne 21.1. 2006 předložena valné hromadě a touto byla odsouhlasena. MěÚ rozhodl o provedení  stavební akce na etapy. První etapa měla proběhnout v roce 2006, počátkem roku 2006 byla v rozpočtu města vyčleněna částka 35.000 Kč na vypracování projektové dokumentace a 800.000 Kč na první etapu. Stavební řízení bylo zahájeno na jaře téhož roku, bohužel bylo vzápětí přerušeno a pozastaveno, protože majitelé bezprostředně sousedících nemovitostí vznesli nečekaně na jednání zastupitelstva města dne 12.6. 2006 námitky k provedení této stavby.

Současnost

            Náš sbor patří ke Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  k okrsku č.1 Rychnov n. Kn. Činnost sboru řídí výbor podle stanov SHČMS a vnitřních předpisů SDH. Sbor funguje za podpory města Rychnova, které nám  poskytuje finanční příspěvky na naši činnost. V současnosti máme celkem 75 členů, z toho 11 mladých hasičů  a 1 člena čestného ( další 4 mladí hasiči se připravují na přijetí).

            V letošním roce bylo uděleno čestné členství v SDH Roveň p. Jaroslavu Kosovi, bývalému místostarostovi města,  za podporu a rozvoj dobrovolného hasičství.

            V lednu jsme doprovodili na poslední cestě br. Václava Diblíka st., dlouholetého člena našeho SDH, člena okresního výboru SHČMS a mimo jiné i nositele Řádu sv. Floriána.

            V dubnu byl oceněn stříbrnou pamětní medailí města Rychnova n. Kn. br. Petr Havel za poskytnutí první pomoci a záchranu života svého spoluobčana.

            V letošním roce došlo k navázání spolupráce mezi naším sborem a polskou OSP v Krosnowicích. Dne 16.6. byli přítomni zástupci našeho SDH na tamních oslavách Noci Svatojánské. Doufejme, že se tato spolupráce bude dále úspěšně rozvíjet.

            Probíhá nové územní a stavební řízení k provedení rekonstrukce a přístavby hasičské zbrojnice a šaten pro fotbalový klub. Řízení probíhá podle přepracované dokumentace. Dále klademe důraz na bezproblémové užívání hasičské zbrojnice v souladu s platnými předpisy, aby bylo vyhověno majitelům bezprostředně sousedících nemovitostí a jejich námitkám k velikosti stavby a k užívání hasičské zbrojnice.

            Z činnosti sboru: výbor SDH se schází pravidelně jednou měsíčně, členská schůze probíhá jednou ročně, a to vždy v měsíci lednu. V červnu pořádáme spolu s MS Jahodová hora dětský den a v srpnu pořádáme soutěž v požárním útoku družstev nazvanou Roveňský hasič / hasička. Podílíme se na pořádání okrskových sportovních her. Pravidelně se účastníme okrskových soutěží v požárním útoku a také dalších soutěží v požárním útoku, mimo jiné družstvo mužů i některých soutěží v rámci podorlické ligy. Pravidelně probíhá údržba techniky a podle potřeby tréninky soutěžních družstev. V průběhu roku provádíme pracovní brigády. Pravidelně se schází oddíl mladých hasičů, který se účastní celorepublikové hry Plamen. Pod hlavičkou našeho SDH hrají také dvě soutěžní družstva kuželkářů v lize neregistrovaných.  

Současné složení výboru SDH

Petr Havel - starosta č.p 58

Václav Veverka - čestný starosta

David Koutný - velitel Roveň č.p. 76

ing. Jan Brandejs - jednatel Roveň č.p. 12

Jiří Durchánek - strojník Roveň č.p. 87

Miroslav Šimerda st. - pokladník Roveň č.p. 70

Tomáš Chmelař - správce HZ Roveň č.p. 28

Hana Veverková - vedoucí oddílu dětí Roveň č.p. 14

ing. Karel Veverka - sport. referent / okrskové hry Roveň č.p. 92

Michal Kalous - člen Roveň č.p. 31

Miroslav Šimerda ml. - požární sport č.p. 70

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Rychnov n. Kn. – družstvo Roveň

            Z řad  našeho SDH je vybráno 10 členů do výjezdové jednotky města, kategorie JPO III. Početní stav tohoto družstva je omezený, na činnosti družstva se podílejí i další členové SDH.       

            Zásahovou činnost k ochraně života, zdraví a majetku svých spoluobčanů  provádíme na území města a v okolí podle poplachového plánu kraje, vyhlášeného stupně poplachu a povolání operačním střediskem HZS. Zasahujeme jak při požárech, tak i dalších mimořádných událostech, mezi které patří např. odčerpávání zatopených prostorů při záplavách, odstraňování spadlých stromů při větrných kalamitách a podobně. Při prováděných zásazích spolupracujeme s dalšími jednotkami, a to jak s jednotkou HZS z PS Rychnov n. Kn., tak i s jednotkami okolních obcí.  Průměrně vyjíždíme k deseti zásahům ročně. Čas našeho výjezdu musí být do 10 minut od vyhlášení poplachu, obvykle však vyjíždíme do 5minut. Členové jednotky musejí být zdravotně a fyzicky způsobilí a samozřejmě řádně proškoleni a vycvičeni. Proto provádíme různá školení a výcvik, v neposlední řadě provádíme také práce na údržbě a vylepšování zásahové techniky.

Současné složení výjezdového družstva

David Koutný - velitel družstva Roveň č.p. 76

Jiří Durchánek - strojník Roveň č.p. 87

Miroslav Šimerda ml. - strojník Roveň č.p. 70

Michal Kalous - hasič Roveň č.p. 31

Jan Brandejs - hasič Roveň č.p. 12

Tomáš Chmelař - hasič Roveň č.p. 28

Ladislav Bartoš - hasič Peklo n. Zd. č.p. 52

Petr Havel - hasič Roveň č.p. 58

Jaroslav Rozum ml. - hasič Roveň č.p. 73

Ivan Rozum - hasič Dlouhá Ves č.p. 88

Za několik posledních let, kdy se aktivně zabýváme zásahovou činností, se podařilo úspěšně pomoci mnoha spoluobčanům, naplnit smysl hasičského poslání a ztotožnit se s myšlenkou, která vedla v roce 1887 k založení našeho sboru.

„ Mužně a svorně bližním ku pomoci!“

Informace o činnosti našeho sboru a výjezdové jednotky najdete na: www.sdhroven.estranky.cz

 
 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt
Archiv

Kalendář
<< říjen / 2018 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 155192
Měsíc: 377
Den: 11